Quy Tắc Ra Quyết Định – Một yêu cầu bắt buộc cho các phòng thí nghiệm