CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM, THÍ NGHIỆM, THỬ NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM

1. Nghị định 75/NĐ-CP-2016 Qui định điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-75-2016-ND-CP-dieu-kien-thuc-hien-kinh-doanh-dich-vu-xet-nghiem-HIV-316136.aspx
2. Nghị định 103/NĐ-CP-2016 Qui định đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-103-2016-ND-CP-quy-dinh-bao-dam-an-toan-sinh-hoc-tai-phong-xet-nghiem-319874.aspx
3.Nghị định 642/QĐ-TCTS-VP-2014 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo nghiệm
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-642-QD-TCTS-VP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Trung-tam-Khao-nghiem-2014-293776.aspx
4. Thông tư 33/TT-BYT-2016 về tổ chức hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-33-2016-TT-BYT-to-chuc-hoat-dong-xet-nghiem-vi-sinh-trong-benh-vien-322922.aspx
5.Văn bản hợp nhất trình tự thủ tục thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-10-VBHN-BNNPTNT-hop-nhat-trinh-tu-thu-tuc-thu-nghiem-khao-nghiem-thuoc-thu-y-223775.aspx
6. Quyết định 02/QĐ-BYT- 2015 về đánh giá, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật phòng xét nghiệm HIV-AIDS
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-QD-BYT-2015-danh-gia-giam-sat-ho-tro-ky-thuat-phong-xet-nghiem-HIV-AIDS-273564.aspx
7. Quyết định 4306/QĐ- BYT-2015 về Kế hoạch thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4306-QD-BYT-ke-hoach-thi-diem-tu-van-xet-nghiem-HIV-tai-cong-dong-2015-305564.aspx
8. Thông báo 1412/TB-DP-2016 về Đảm bảo an toàn sinh học phòng xét nghiệm
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-bao-1412-TB-DP-hoi-thao-103-2016-ND-CP-bao-dam-an-toan-sinh-hoc-phong-xet-nghiem-2016-326436.aspx
9. Quyết định 1377/QĐ-BTTTT-2016 về chỉ định phòng thử nghiệm
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1377-QD-BTTTT-chi-dinh-phong-thu-nghiem-2016-319035.aspx
10. Nghị định 62/NĐ-CP-2016 qui định điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-62-2016-ND-CP-dieu-kien-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-315350.aspx
11. Thông tư 11/TT-BYT-2014 về Quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2014-TT-BYT-quan-ly-bo-xet-nghiem-nhanh-thuc-pham-226991.aspx
12. Thông tư 32-2010-BNNPTNT chỉ định quản lý hoạt động người lấy mẫu
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-32-2010-TT-BNNPTN-chi-dinh-quan-ly-hoat-dong-nguoi-lay-mau-107994.aspx
13. Quyết định 71/QĐ-BNN-2007 qui nđịnh trình tự thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-71-2007-QD-BNN-quy-dinh-trinh-tu-thu-tuc-thu-nghiem-khao-nghiem-thuoc-thu-y-54641.aspx
14. Quyết định 33-2007/QĐ-BNN Qui định công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu kiểm định phân bón
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-33-2007-QD-BNN-Quy-dinh-cong-nhan-phong-kiem-nghiem-nguoi-lay-mau-kiem-dinh-phan-bon-19075.aspx
15. Quyết định 5530/QĐ-BYT về xây dựng qui trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-5530-QD-BYT-xay-dung-quy-trinh-thuc-hanh-chuan-trong-quan-ly-chat-luong-xet-nghiem-299100.aspx
16. Quyết định 1670/QĐ-TTg về Qui hoạch viện, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1670-QD-TTg-Quy-hoach-vien-trung-tam-nghien-cuu-phong-thi-nghiem-cong-nghe-sinh-hoc-291533.aspx
17. Thông tư 29/TT-BYT-2012 về thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-29-2012-TT-BYT-thu-tuc-cap-moi-cap-lai-giay-chung-nhan-phong-xet-nghiem-152553.aspx
18. Quyết định 161/QĐ-BYT-2012 về phân công phụ trách hoạt động kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-161-QD-BYT-phan-cong-phu-trach-hoat-dong-kiem-chuan-chat-luong-xet-nghiem-2012-302815.aspx
19. Quyết định 316/QĐ-TTg-2015 về tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-316-QD-TTg-tang-cuong-nang-luc-he-thong-quan-ly-chat-luong-xet-nghiem-y-hoc-2011-2015-306958.aspx
20. Quyết định 170/QĐ-BXD-2016 về công nhận thực hiện phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-170-QD-BXD-cong-nhan-thuc-hien-phep-thu-Phong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-2016-327264.aspx
21. Thông tư 25/TT-BYT-2012 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hành an toàn sinh học
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-25-2012-TT-BYT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-thuc-hanh-an-toan-sinh-hoc-152591.aspx
22.Nghị định 105/NĐ-CP-2016 về tổ chức kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-105-2016-ND-CP-to-chuc-kiem-dinh-hieu-chuan-thu-nghiem-phuong-tien-do-chuan-do-luong-2016-315459.aspx
23. Thông tư 15/TT-BYT-2013 về đảm bảo chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-15-2013-TT-BYT-bao-dam-chat-luong-thuc-hien-ky-thuat-xet-nghiem-HIV-190969.aspx
24. Quyết định 1098/QĐ-BYT-2013 Hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1098-QD-BYT-huong-dan-quoc-gia-ve-xet-nghiem-huyet-thanh-hoc-HIV-2013-273583.aspx
25. Quyết định 106/QĐ-BNN về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận giống
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-106-2008-QD-BNN-chi-dinh-va-quan-ly-hoat-dong-nguoi-lay-mau-nguoi-kiem-dinh-phong-kiem-nghiem-to-chuc-chung-nhan-chat-luong-giong-81827.aspx
26. Thông tư 07/TT-BKHCN-2010 về hoạt động Hội chuyên ngành phòng thí nghiệm
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2010-TT-BKHCN-hoat-dong-Hoi-dong-chuyen-nganh-phong-thi-nghiem-109550.aspx