Một vài hình ảnh hội thảo MTA 2023 ngày 05.07.2023 !