Giới thiệu

Giới thiệu VINATEST

Hội hợp tác các phòng thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh (Tên tiếng Anh là Association of Testing Laboratories of Ho Chi Minh City) có tên viết tắt là VINATEST được thành lập theo quyết định số 19/QĐ-UB ngày 18 tháng 02 năm 1987. Hội Hợp tác các Phòng Thí nghiệm (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm và các ngành có liên quan, tự ...

Read More »