Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm của tác giả Nguyễn Văn Lân