VINALAB Và AOSC ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng