Văn bản pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM, THÍ NGHIỆM, THỬ NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM

1. Nghị định 75/NĐ-CP-2016 Qui định điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-75-2016-ND-CP-dieu-kien-thuc-hien-kinh-doanh-dich-vu-xet-nghiem-HIV-316136.aspx 2. Nghị định 103/NĐ-CP-2016 Qui định đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-103-2016-ND-CP-quy-dinh-bao-dam-an-toan-sinh-hoc-tai-phong-xet-nghiem-319874.aspx 3.Nghị định 642/QĐ-TCTS-VP-2014 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo nghiệm http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-642-QD-TCTS-VP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Trung-tam-Khao-nghiem-2014-293776.aspx 4. Thông tư 33/TT-BYT-2016 về tổ chức hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-33-2016-TT-BYT-to-chuc-hoat-dong-xet-nghiem-vi-sinh-trong-benh-vien-322922.aspx 5.Văn bản hợp nhất trình tự thủ tục ...

Read More »