Danh sách hội viên

TT3

PTN DẦU KHÍ

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Nguyễn Văn Phú

Đt : 0251-383 6212; 090 273 8322  

E-mail: tn-daukhi@quatest3.com.vn 

Website: www.quatest3.com.vn

TT3

PTN MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Phan Thành Trung

Đt: 0251-383 6212; 091 231 0812

E-mail: tn-moitruong@quatest3.com.vn  

Website: www.quatest3.com.vn

TT3

PTN HÓA

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Nguyễn Thành Bảo

Đt: 0251-383 6212; 098 390 0389

E-mail:  tn-hoa@quatest3.com.vn 

Website: www.quatest3.com.vn

TT3

PTN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

C5, Đường K1, KCN Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Viết Hưng

Đt: 091 804 8038

E-mail: tv-hung@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

TT3

PTN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ (EMC)

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Lương Trọng Sĩ

Đt: 0251-383 6212; 090 396 9472

E-mail: tn-emc@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PTN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Nguyễn Tấn Tùng

Đt: 0251-383 6212; 090 311 2527

E-mail: tn-dien@quatest3.com.vn 

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Vũ Thành Công

Đt : 0251-383 6212; 091 983 9770

E-mail:   tn-xaydung@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PTN HÀNG TIÊU DÙNG

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Nguyễn Phước Hải

Đt : 0251-383 6212; 016 383 6212

E-mail: tn-hangtieudung@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PTN HÀN – NDT

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

C5, Đường K1, KCN Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Minh Phụng

Đt : 028-3829 4274; 090 964 0609  

E-mail:  tn-ndt@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

TT3

PTN CƠ KHÍ – LUYỆN KIM

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Phạm Văn Út

Đt: 0251-383 6212

E-mail:  tn-cokhi@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn